RODO

Informacja o ochronie danych osobowych
Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.
W związku z tym, pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Hurtownię ARTPIS Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Hurtownia ARTPIS z siedzibą w Kostomłotach Pierwszych, 26-085 Miedziana Góra, ul. Podmiejska 15, NIP: 959-030-90-96, który gromadzi Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością sprzedaży produktów i usług oraz uzyskane przy zawarciu umowy i w trakcie jej trwania, a w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,
• dane firmy reprezentowanego podmiotu jak NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
Cele przetwarzania Państwa danych:
• obsługa transakcji sprzedaży, dostawy i wysyłki towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
• realizacji obowiązków Hurtowni ARTPIS przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
• ochrony praw Hurtowni ARTPIS zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
• weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i w celu zabezpieczenia należnych Hurtowni ARTPIS płatności, uzasadnionego interesu Hurtowni ARTPIS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Hurtowni ARTPIS,
• prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości
• przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
Hurtownia ARTPIS może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych powyżej:
• podmiotom, z którymi Hurtownia ARTPIS ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej Hurtownię ARTPIS i dany podmiot umowy, realizacji obowiązków Hurtowni ARTPIS przewidzianych prawem, ochrony praw Hurtowni ARTPIS zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Hurtowni ARTPIS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
• organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
Hurtownia ARTPIS zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, które będą przechowywane przez Hurtownię ARTPIS wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Hurtowni ARTPIS.
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania,
• dostęp do danych osobowych,
• żądanie sprostowania danych osobowych,
• żądanie usunięcia danych osobowych,
• żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.
Aby skorzystać z powyższych praw i we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Hurtownię ARTPIS Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się za pośrednictwem:
• poczty e-mail na adres: [email protected]
• poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Kostomłoty Pierwsze, 26-085 Miedziana Góra, ul. Podmiejska 15
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (w przypadku zmian bądź wprowadzenia nowych procesów lub systemów, które wykorzystują dane osobowe) i będziemy Państwa odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.

Comments are closed.